Το τμήμα αυτό αφορά στην εκτέλεση όλων των εργασιών εκσκαφής, αντιστήριξης, αφαίρεσης τυχόν ύδατος και συναφών εργασιών. Στις χωματουργικές εργασίες περιλαμβάνονται η μόρφωση της στάθμης του γηπέδου και του στίβου καθώς και η μόρφωση τμήματος του περιβάλλοντα χώρου, σύμφωνα με το σχέδιο γενικής διάταξης. Οι διάφορες στάθμες των χώρων και λοιπών κατασκευών που αναφέρονται πιο πάνω, θα γίνουν σύμφωνα με τις στάθμες που ορίζονται στα αντίστοιχα σχέδια και τις οδηγίες του επιβλέποντα. Οι γενικές εκσκαφές – επιχώσεις του αγωνιστικού χώρου καθώς και τυχών άλλες εκσκαφές τάφρων που προβλέπονται εντός του χώρου του γηπέδου για εκτεταμένο δίκτυο αποστράγγισης που μπορεί να απαιτηθεί έτσι ώστε να αποστραγγίζεται ο αθλητικός χώρος από τα όμβρια ύδατα, θα γίνουν με μηχανικά μέσα Εκσκαφή θεμελίωσης θα γίνει για την κατασκευή τοιχίου περίφραξης από οπλισμένο σκυρόδεμα.Οι επιχώσεις, γίνονται με αποστραγγιστική στρώση από χοντρό χαλίκι και προστασία με γεωύφασμα και στη συνέχεια, με τα ίδια υλικά εκσκαφής.

Σε όλη την επιφάνεια όπου προβλέπεται η κατασκευή χλοοτάπητα θα διαστρωθούν τα υλικά υπόβασης με την ακόλουθη σειρά στρώσεων.

Στρώση άμμου ελαχίστου πάχους 10 εκ.

– Στρώση σκύρων της ΠΤΠ 0180 πάχους 12,5 εκ.

– Στρώση σκύρων σκυροδέματος σταθερού πάχους 7,5 εκ.

– Στρώση ψηφίδας σταθερού πάχους 4 εκ.

– Υπόστρωμα άμμου σταθερού πάχους 5 εκ.

 Οι διαστρώσεις των υποβάσεων θα γίνουν με χρήση κατάλληλων μηχανημάτων (προωθητήρας, οδοστρωτήρας, δονητικό κ.τ.λ), διαβροχή του υλικού και συμπύκνωση αυτού, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες κλίσεις η σταθερότητα και η υδροπερατότητα για την σωστή αποστράγγιση και απορροή των ομβρίων.